Terms and conditions

Algemene voorwaarden

1. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum op de factuur vermeld wordt.
2. Bij niet-betaling op de vervaldag hebben wij het recht de uitvoering van verdere prestaties, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, te schorsen of onmiddellijk, per aangetekend schrijven, de overeenkomst te beëindigen wegens gegronde reden.
3. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 9,5 % per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
4. Het bedrag van elke factuur, dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,00 euro.
5. Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde cliënt.
6. Alle betwistingen over de gevorderde bedragen dienen ons ter kennis gebracht te worden, per aangetekend schrijven, binnen de tien dagen na de factuurdatum. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.
7. Klachten i.v.m. de uitvoering van de ons toevertrouwde opdrachten dienen per aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de vijftien dagen na uitvoering van de prestatie of binnen de vijftien dagen na kennisname van de wanprestatie door de cliënt indien deze daarvan niet eerder kennis kon krijgen omwille van de door hem te bewijzen omstandigheden.
8. Indien de cliënt op onregelmatige wijze een einde stelt aan de overeenkomst, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, minstens gelijk aan de vergoeding aangerekend over de twaalf maanden die de onregelmatige verbreking voorafgaan.
9. Voorliggende overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

10. Deze algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit met de opgemaakte factuur, en partijen verklaren hiervan uitdrukkelijk kennis genomen te hebben.

teasr 9
9
Abonneren op nieuwsgroepen
Vul hieronder je e-mailadres in om je aan te melden voor onze nieuwsbrieven.
Ga fluitend naar je werk

Neem contact met ons op via 010 - 3030 261 een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij een coach bij jou in de buurt.

info@ucare.nl

Volg ons
Ucare Career Solutions gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.